Rata 2-1 Sarja 5 20.11.2019 19:33
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X   8 - 9 / (7) 1 X   (7) 2 X                
18 26 43 51 70 79 89      
Anna-Lisa Rautiainen Tas 8 Sar 707 Yht 836
9 - 9 / 9 / 9 / 9 - 7 / 9 /              
9 28 47 66 75 94 104      
Petri Santala Tas 0 Sar 452 Yht 556
8 / X   X   5 / 9 / 8 / 9                
20 45 65 84 102 121 130      
Kai Rautiainen Tas 0 Sar 738 Yht 868
DESTROYERS 331   2260