Rata 5-6 Sarja 5 22.03.2023 20:05
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
                                         
                   
Lehi Sar 687 Yht 687
                                         
                   
Tuikku Sar 581 Yht 581