Rata 6 Sarja 3 20.01.2018 21:00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9 - 5 1                                  
9 15                
Tino Sar 212 Yht 227
- 7 1 7                                  
7 15                
Emmi Sar 133 Yht 148
- 7 9 /                                  
7 17                
Monica Sar 170 Yht 187