Rata 6 Sarja 4 22.09.2023 20:56
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8 / X                                    
20 30                
Joni Sar 339 Yht 369
1 -                                      
1                  
Mika Sar 380 Yht 381