Rata 6 Sarja 4 16.03.2019 21:22
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9 -                                      
9                  
Tontsa Sar 263 Yht 272
- 1                                      
1                  
Nelli Sar 222 Yht 223
3 6                                      
9                  
Lehtiboy Sar 190 Yht 199